Hukuk ve Muhakemat
28 Aralık 2020


1.Bakanlığın taşra teşkilatı kuruluşlarına tahsis olunmuş araç, gereç, taşıt aracı gibi menkul mallar ile gayrimenkullere herhangi bir zarar veya müdahalede bulunulduğu veya bu malların tahsis olundukları maksad ve tahsis ediliş şekillerine aykırı olarak kullanıldığının tespit edildiği durumlarda; verilen zararın ve yapılan müdahalenin giderilmesi için, gecikmeye mahal verilmeden ihtilaf ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri temin dava açılmasını ve sair hukuki tedbirler alınmasını temin etmek

2.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların ve bu kuruluşlara teşkilatı kuruluşlarının iş, işlem ve eylemlerinden dolayı Valilik,Kaymakamlık, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu aleyhine açılan adli ve idari davalara karşı savunma hazırlamak ve bu kuruluşları yargı organları önünde temsil etmek, 

3.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların ve bu kuruluşlara teşkilatı kuruluşlarının iş, işlem ve eylemlerinden dolayı Valilik, Kaymakamlık, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu aleyhine başlatılan icra takiplerine karşı gerekirse itiraz ve şikayet ve dava açma yoluna başvurmak ve anılan kurumları yargı ve icra organları önünde temsil etmek,

4.Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların alacakları takip ve tahsil etmek gerekirse cebri icra organlarına başvurmak, 

5.Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların iş ve işlemleri sırasında mevzuatın uygulanmasından doğacak olan hukuki tereddütlerin giderilmesinde, anlaşmazlıkların önlenmesinde ve hukuki tedbirlerin alınmasında kuruluşlara yardımcı olmak,

6.Görev sırasında şiddete maruz kalan sağlık personeline ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde hukuki yardım sağlamak ve talepleri halinde bu kişileri vekil sıfatıyla yargı organları önünde temsil etmek,